KPMS Audyt jest modułem dedykowanym dla Działów Jakości oraz Komórek Ciągłego Doskonalenia umożliwiającym rejestrację, planowanie, nadzór i weryfikację działań naprawczych i zapobiegawczych, związanych z zaleceniami i potencjałami, niezgodnościami zidentyfikowanymi np. w trakcie audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowo moduł służy do rejestrowania zgłoszeń BHP / KAIZEN / TAG (zgłoszenia nieprawidłowości jakie mają miejsce na terenie zakładu, tzw. żółte i czerwone kartki). 

System umożliwia:

 • rejestrację niezgodności, zaleceń i potencjałów będących wynikiem audytów
 • zgłoszenia napotkanych nieprawidłowości BHP/TAG lub pomysłów KAIZEN
 • wspomaganie w delegowaniu zadań i planowaniu zadań w zakresie zdefiniowanych niezgodności, zaleceń i potencjałów oraz nieprawidłowość TAG/BHP/ KAIZEN
 • nadzór i kontrolę nad realizacją działań korekcyjnych, korygujących, potencjałów oraz nieprawidłowości
 • powiadomienia o delegowaniu zadań do osób odpowiedzialnych oraz przypomnienia o zbliżającym się / przekroczonym terminie realizacji
 • przejrzyste raportowanie stanu poszczególnych działań.

Korzyści z wdrożenia KPMS Audyt:

 • uporządkowanie procesu obsługi obserwacji po audytowych (zalecenia, niezgodności, potencjały) dzięki zastosowaniu dedykowanego rozwiązania stanowiącego jeden, spójny kanał rejestracji i obsługi
 • organizacja i usprawnienie przepływu informacji dzięki zgromadzeniu danych w bazie systemu (jedno, centralne miejsce dla wszystkich zainteresowanych)
 • wsparcie w procesie planowania działań naprawczych i zapobiegawczych
 • ułatwienie oceny realizowanych działań w obszarze jakości
 • ułatwienie dostępu do kluczowych informacji
 • możliwość szybkiego wglądu wydelegowanego zadania i kontroli ich realizacji
 • możliwość szybkiego dostępu do wykazu przydzielonych prac
 • poprawa terminowości realizowanych działań dzięki automatycznym powiadomieniom o przydzielonych oraz o przeterminowanych zadaniach
 • ograniczenie nieefektywnej komunikacji mailowej dzięki zastosowaniu elektronicznej ewidencji kart niezgodności, potencjałów, zaleceń, anomalii, żółtych kartek
 • redukcja/wyeliminowanie trudnej do „ogarnięcia” dokumentacji papierowej
 • ułatwienie nadzoru nad zaplanowanymi działaniami dzięki dedykowanym, przekrojowym raportom
 • zastąpienie zapisów papierowych systemem elektronicznym, w pełni zgodnym z wymaganiami i regulacjami branżowymi (zgodność z 21 CFR part 11oraz Aneksem 11 do EU GMP).

kpms audyt- wykaz zleceń KPMS AUDYT- Zgłoszenie 1KPMS Audyt - Zgłosznie 2KPMS Audyt- zgłoszenie 3