System CMMS – KPMS Maintenance – utrzymanie ruchu

System CMMS (Computerised Maintenance Management System)

to system wspomagający zarządzanie pracami Służb Utrzymania Ruchu oraz działu technicznego w zakładach produkcyjnych. Rozbudowana funkcjonalność systemu CMMS pozwala na zarządzanie zarówno parkiem maszynowym jak i całym majątkiem przedsiębiorstwa, dlatego rozwiązanie to często nazywane jest zamiennie jako EAM (Enterprise Asset Management) i oznacza zarządzanie infrastrukturą zakładu, do której należy m.in. infrastruktura techniczna, budynki, flota samochodowa itp.

Funkcjonalność systemu CMMS umożliwia:

 • prowadzenie elektronicznej ewidencji wszystkich prac Działu Utrzymania Ruchu
 • planowanie przeglądów, prac remontowych i konserwacyjnych
 • rejestrowanie i powiadamianie o występujących awariach, usterkach
 • rozliczanie zleceń awaryjnych, harmonogramowanych, planowanych, usterek, prac nieprodukcyjnych, TAGów, konserwacji, zaleceń, przezbrojeń
 • zarządzanie gospodarką magazynową narzędzi oraz części zamiennych
 • generowanie raportów oraz przeprowadzanie analizy w zakresie efektywności działań SUR
 • planowanie i kontrolę wykonania budżetu.

System CMMS wspomaga zarządzanie pracami Służb Utrzymania Ruchu w zakresie gospodarki remontowo – konserwacyjnej, magazynowej, zamówień. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji oraz prawidłowy obieg informacji pomiędzy Produkcją a Utrzymaniem Ruchu pozwala na poprawę efektywności pracy całego zakładu.

Korzyści z wdrożenia systemu klasy CMMS:

 • optymalne planowanie harmonogramów przeglądów, konserwacji maszyn i urządzeń
 • zmniejszenie ilości wystąpienia awarii oraz przestojów nieplanowanych
 • zmniejszenie czasu trwania przestojów
 • szybka reakcja na występujące awarie dzięki natychmiastowym powiadomieniom o awariach / usterkach
 • nadzór i kontrola przebiegu prac remontowych
 • zwiększenie efektywności pracowników Utrzymania Ruchu poprzez nadzór i ich kontrolę
 • kontrola nad stanem magazynowym części zamiennych
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji w zakresie działań SUR wykonywanych zgodnie z procedurami zachowania jakości
 • redukcja kosztów administracyjnych
 • możliwość generowania raportów oraz przeprowadzania analiz kosztów eksploatacji maszyn/ urządzeń/obiektów
 • zwiększenie rentowności przedsiębiorstw.

System KPMS Maintenance – system klasy CMMS dla Utrzymania Ruchu

KPMS Maintenance jest systemem klasy CMMS, który wspomaga zarządzanie służbami technicznymi, gospodarką remontowo-konserwacyjną, gospodarką materiałową oraz zaopatrzeniową, nadzorując realizację wszelkich wykonywanych prac związanych z planowaniem, harmonogramowaniem i eksploatacją obiektów technicznych.

System zawiera niezbędne funkcje do maksy­malizowania efektywności zarządzania majątkiem i zasobami służb technicznych oraz minimalizowania kosztów gospodarki remontowej i materiałowej. Pozwala automatyzować prace związane z zarządzaniem elementami infrastruktury technicznej, obsługą procesu awarii, prowa­dzeniem przeglądów i konserwacji czy też wyliczaniem i raportowaniem statystyk, takich jak współczynniki: MTTR /Mean Time To Repair/ – Średni Czas Usuwania Usterek, MTTF /Mean Time To Failure/ – Czas do Wystąpienia Awarii, MTBF /Mean Time Between Failures/ – Średni Czas Pomiędzy Usterkami oraz inne kluczowe dla działów technicznych KPI.

System KPMS Maintenance umożliwia prowadzenie niezbędnej doku­mentacji czynności walidacyjnych i kalibracyjnych, spełniających zbiór wymagań związanych z koniecznością zachowania regulacji branżo­wych, takich jak GMP, FDA czy HACCP. Dzięki gromadzeniu spójnych i aktualnych danych w systemie możliwe jest dynamiczne wdrażanie zasad zarządzania określanych jako Optymalne Utrzymanie Ruchu (TPM – Total Productive Maintenance).

Moduły systemu KPMS Maintenance

 • KPMS Zgłoszenia – zgłoszenia, nadzór i akceptacja prac serwisowych przez pracowników produkcji z poziomu przeglądarki WWW.
 • KPMS Rozliczanie – kompleksowa obsługa zleceń serwisowych dla pracowników DT / UR z poziomu przeglądarki WWW (rejestracja czasu rozpoczęcia / zakończenia prac, wykaz czynności technicznych, rozliczanie części).
 • KPMS Harmonogramy – tworzenie listy czynności serwisowych realizowanych zgodnie z interwałem czasowym lub na podstawie liczników (np.: czas realnej pracy, obciążenie, wielkość produkcji), generowanie harmonogramu przeglądów, konserwa­cji dla UR / DT / produkcji, zarządzanie harmonogramem i przydzielanie zadań.
 • KPMS Magazyn – Zarządzanie magazynem technicznym, magazynkami pod-ręcznymi oraz współpraca z innymi systemami magazynowymi.
 • KPMS Zamówienia / Zapotrzebowania – zarządzanie zapotrzebowaniem oraz zamówieniami zakupów części i materiałów.
 • KPMS AKP (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa) – wsparcie i automatyzacja procesów związanych z ewidencją oraz kontrolą narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • KPMS SMART – dedykowany dla pracowników UR / DT, dostępny z poziomu smartfona system umożliwiający zgłaszanie zadań, odbiór powiadomień, podgląd aktualnego stanu zleconych prac, zgłoszonych awarii, ich przejęcie i rozliczanie, raportowanie wykonanych prac.
 • KPMS TV – system wizualizacji statusu prac UR na produkcji (stan prac, czas trwania, MTTR, MTBF, MTTF) na ekranach o wysokiej rozdzielczości.
 • KPMS Przezbrojenia – umożliwia zgłaszanie, powiadamianie, nadzór i realizację zadań związanych z przezbrojeniami urządzeń oraz linii produkcyjnych.
 • KPMS NW (Narzędziownia i Wyposażenie) –wspomaga prowadzenie pełnej gospodarki narzędziami produkcyjnymi począwszy od zamówień, poprzez zakup, ewidencję, eksploatację, serwis, na likwidacji kończąc, a także służący do ewidencji i wyposażenia pracowników, środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i środków higieny osobistej, umożliwiający automatyzację procesu zamówień, gospodarki magazy­nowej i obiegu wyposażenia pracowników.
 • KPMS Dashboard – umożliwia wyświetlanie kluczowych informacji na temat danych gromadzonych przez inne moduły systemu KPMS oraz statystyk generowanych przez system.
 • Raporty – generowanie i automatyczna wysyłka różnorodnych analiz dot. m.in. awaryjności (MTTR, MTTF, MTBF), realizacji prac technicznych, czasu pracy pracowników, kosztów realizacji zleceń, gospodarki magazynowej i innych aspektów związanych z UR / DT.

            KPMS Maintenance - wykaz zleceń           Kartoteka magazynowa

             WSKAŹNIKI MTTR, MTTF, MTBF             Raport - statystyka awarii

Dla kogo dedykowany jest system KPMS Maintenance

KPMS Maintenance dedykowany jest dyrektorów Działu Technicznego, Utrzymania Ruchu, kierowników DT, UR, pracowników DT, UR (mechaników, elektryków, automatyków, kierowników produkcji, operatorów maszyn i urządzeń. System znajduje zastosowanie w niemalże w każdej branży, a mianowicie w : spożywczej, automotive, farmaceutycznej, chemicznej, tworzyw sztucznych, włókienniczej, meblarskiej, papierniczej, odlewniczej itp.

System kierowany jest do wszystkich osób, które mają na celu usprawnienie pracy w dziale UR czy dziale technicznym.

System KPMS Maintenance we współpracy z innymi systemami

KPMS Maintenance często integruje się z innymi systemami, jakie funkcjonują w danym zakładzie produkcyjnym w celu wsparcia zarządzania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi firmy. Dzięki temu realizowane procesy funkcjonują prawidłowo. Połączenie tych systemów ma istotne znaczenie dla zakładu, ponieważ poprawia komunikację pomiędzy wydziałami, a także zapewnia wymianę niezbędnych danych pomiędzy takimi działami jak Utrzymanie Ruchu, Dział Techniczny, Produkcja, Magazyn, Zamówienia/Zakupy.

System KPMS Maintenance może integrować się z takimi systemami jak m.in.: SAP, IFS, BAAN, IMPULS, MS DYNAMICS, JD EDWARDS itp.

Korzyści z wdrożenia KPMS Maintenance:

 • prowadzenie elektronicznej ewidencji prac Działu Utrzymania Ruchu oraz odejście od dokumentów papierowych
 • zintegrowanie w jednym systemie całej infrastruktury przedsiębiorstwa
 • obiektywna ocena bieżącego stanu technicznego maszyn / urządzeń / obiektów (w jednym miejscu znajduje się baza danych z informacjami o maszynach)
 • informacja o jakości eksploatowanych maszyn / urządzeń i opłacalności ich użytkowania / dalszych napraw
 • kontrola i minimalizacja kosztów utrzymania infrastruktury technicznej firmy
 • nadzorowanie przebiegu i stanu wykonania prac
 • zwiększenie skuteczności działań grupy remontowej
 • planowanie prac rutynowych przez użytkownika oraz prac remontowych w oparciu o zużycie i stan techniczny urządzeń, co zapewni optymalną ich konserwację
 • kontrola i rozliczanie firm zewnętrznych
 • automatyczne powiadomienia o występujących awariach / usterkach
 • nadzór nad awariami poprzez śledzenie statusu zleceń awaryjnych
 • minimalizacja przestojów co wpływa na redukcję kosztów przestojów
 • wsparcie działalności prewencyjnej w zakresie planowania przeglądów i remontów maszyn/urządzeń/obiektów
 • racjonalne gospodarowaniem magazynem części zamiennych (w tym zminimalizowanie stanów magazynowych – krok w kierunku dostaw na czas)
 • dostępność informacji z zakresu danych zgromadzonych w systemie w postaci gotowych raportów
 • generowania raportów pod bieżące potrzeby oraz tworzenie innych nietypowych zestawień analitycznych
 • wyliczanie współczynników np.: wyliczanie czasu pracy maszyn, przestojów, czasów usuwania awarii, czasu postojów planowanych, nieplanowanych, MTTR, MTTF, MTBF, itp.
 • możliwość analizy kosztów eksploatacji poszczególnych obiektów, typów maszyn (wg różnych kryteriów, np. wg różnych producentów)
 • możliwość analizy kosztów eksploatacji w zakresie robocizny (np.: wg lokalizacji, wydziału, maszyny)
 • uporządkowanie procedur i przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie procedur ISO, GMP, HACCP, BRC, TPM.
 • automatyczny obieg informacji Produkcja – Utrzymanie Ruchu
 • wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń
 • uzyskanie wyższej jakości produkowanego wyrobu przez lepiej utrzymany park maszynowy
 • właściwa realizacja zleceń zgodnie z wewnętrznymi procedurami zachowania jakości.
 • wsparcie dla systemów normatywnych (ISO, GMP, HACCP, BRC, TPM) oraz dla audytów jakościowych
 • kompletna dokumentacja dotycząca poszczególnych urządzeń oraz procedury wykonywania prac zapewnia właściwą realizację zleceń zgodnie z wewnętrznymi procedurami zachowania jakości
 • zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa
 • weryfikacja nakładów ponoszonych na gospodarkę remontową i konserwacyjną z uwzględnieniem czy nakłady są adekwatne do rezultatów
 • dostęp do raportów i analiz wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji.

Najczęściej zadawane pytania – KPMS Maintenance

Jakie są koszty wdrożenia KPMS Maintenance?

Koszty wdrożenia są zależne od takich czynników jak: ilość licencji, ewentualny zakres modyfikacji systemu do potrzeb klienta, ewentualny zakres integracji z innymi systemami jeśli funkcjonują u klienta, zakres prac wdrożeniowych (ilość dni szkoleń, konsultacji). Aby poznać przybliżone koszty wdrożenia najlepiej skonsultować się z doradcą klienta. Podczas prezentacji specjalista ustala z Państwem, które elementy systemu są potrzebne i to dopiero pozwoli na rzetelne przygotowanie wyceny.

Jaka jest minimalna liczba pracowników działu technicznego, utrzymania ruchu aby system KPMS Maintenance był opłacalny?

Minimalna liczba pracowników to 5 osób.

Czy opłata za system jest jednorazowa, czy trzeba płacić co miesiąc?

Opłata za system jest jednorazowa aczkolwiek odbywa się etapami, po każdym etapie wdrożenia. Po zakończeniu wdrożenia żadne opłaty nie są pobierane.

Czy licencje są odnawialne, czy bezterminowe?

Licencje są bezterminowe.

Jak udzielane są licencje dla KPMS Maintenance?

KPMS jest systemem modułowym. Na główny moduł KPMS Maintenance oraz pozostałe moduły KPMS Zgłoszenia, Rozliczanie, Harmonogramy, Magazyn, Zamówienia, NW, AKP, TV przyznawane są odrębne licencje na jednocześnie pracujących użytkowników. Licencje na KPMS SMART przyznawane są na urządzenia.

Czy jest wersja testowa, żeby klient mógł zobaczyć jak system działa?

Nie ma ogólnodostępnej wersji testowej, ponieważ każdy projekt jest przygotowywany indywidualnie w zależności od potrze klienta, na dalszym etapie jest możliwość przygotowania wersji demo.

Jak udzielane są licencje dla KPMS Maintenance?

KPMS jest systemem modułowym. Na główny moduł KPMS Maintenance oraz pozostałe moduły KPMS Zgłoszenia, Rozliczanie, Harmonogramy, Magazyn, Zamówienia, NW, AKP, TV przyznawane są odrębne licencje na jednocześnie pracujących użytkowników. Licencje na KPMS SMART przyznawane są na urządzenia.

Jakie są efekty wdrożenia w innych firmach?

Każda firma funkcjonuje inaczej, dlatego przedstawianie wyników wdrożenia systemu nie jest adekwatne z tym jakie efekty przyniesie system w państwa firmie, ale w raportach rocznych wyniki są widoczne(obniżone koszty).

Czy do systemu można wchodzić przez przeglądarkę internetową bądź korzystać z tabletu, smartfona?

Tak, system działa poprzez przeglądarkę internetową, za wyjątkiem modułu administracyjno-raportowego (m.in. słowniki, raporty). Istnieje też możliwość korzystania z tabletu oraz smartfona.

Na jakiej bazie pracuje system i jakim językiem jest napisany?

System pracuje na bazie MS SQL a napisany jest w języku JAVA.

Czy jest możliwość integracji z systemem klasy ERP, np. SAP i na jakich płaszczyznach jest integrowany?

Tak, istnieje możliwość integracji. SAP jest integrowany z KPMS na trzech różnych płaszczyznach, a mianowicie: magazynu, zamówienia, kosztów.

Czy można kategoryzować awarie np. na elektryków, mechaników?

System KPMS umożliwia kategoryzację awarii.

Czy istnieje możliwość integracji KPMS Maintenance z systemem do zarządzania całym przedsiębiorstwem PC Biznes?

System KPMS Maintenace jest naszym autorskim rozwiązaniem dlatego wszelkie integracje z innymi programami wspomagającymi zarządzanie zakładem produkcyjnym jest możliwe.

Nakładki systemu ERP dla UR?

W praktyce nakładki te nie mają specjalistycznych funkcjonalności do obsługi UR np: utrudniony jest proces planowania, nie są tak przejrzyste co programy opracowane specjalnie dla UR. Nakładki najczęściej jest budowana pod kątem potrzeb księgowości, produkcji i są mało elastyczne jeśli chodzi o modyfikacje dla potrzeb UR.

Czy istnieje możliwość podpięcia skanera do systemu KPMS , aby za pomocą skanu kodów kreskowych wydać narzędzia produkcyjne?

Możliwe jest, aby do systemu KPMS NW podpiąć skaner.

Czy system KPMS ma jakieś ograniczenia co do ilości obsługiwanych maszyn?

System KPMS nie ma takich ograniczeń.

Czy KPMS NW określa czas żywotności narzędzi?

System KPMS NW w swojej funkcjonalności posiada moduł Karta Narzędzi, w której znajdują się szczegółowe informacje o narzędziach, ich czasie pracy, historii życia ( zamówienia, zakup, eksploatacja, serwis, likwidacja). Czas pracy narzędzi określany jest w zależności od rodzaju narzędzi, np.: w cyklach.