System MES (Manufacturing Execution System)

System Realizacji Produkcji to rozwiązanie, które za pomocą technologii informatycznych, oprogramowania oraz elementów automatyki umożliwia monitorowanie na bieżąco procesów produkcyjnych w taki sposób, aby otrzymać niezbędne informacje o tych procesach. Wszystkie zebrane dane są przedstawiane w ujęciu rzeczywistym, co pozwala użytkownikowi systemu na szybką reakcję na zaistniałe sytuacje.

Funkcjonalność systemu MES zapewnia m.in.:

 • szczegółowe planowanie procesu produkcji przyczyniając się do zminimalizowania czasu przezbrojeń
 • monitoring przebiegu procesów produkcyjnych
 • maksymalne wykorzystanie niezbędnych do produkcji zasobów
 • monitoring pracy maszyn i pracowników
 • monitoring przestojów planowanych i nieplanowanych
 • rejestrację przyczyn przestojów planowanych i nieplanowanych
 • rejestrację danych o wydajności pracy maszyn/urządzeń/linii
 • wyliczanie wskaźników takich jak OEE
 • gromadzenie danych i informacji o ilości produktów wadliwych
 • wsparcie w zakresie procesów kontroli jakości
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych produkcyjnych
 • raportowanie przebiegu procesu produkcji (OEE, wydajność, uzysk, awarie, mikroprzestoje,…).

System MES wspomaga kadrę kierowniczą oraz zarząd przedsiębiorstwa przy planowaniu dalszych działań procesów produkcyjnych. Prawidłowo przetworzone dane pozwalają na przeprowadzenie analizy wskaźników efektywności na produkcji, a także na uzyskanie informacji na temat rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnych. W efekcie wpływa to na poprawę efektywności pracy całego zakładu.

Główne korzyści z wdrożenia systemu MES:

 • wzrost efektywności pracy zakładu
 • wzrost wskaźnika efektywności sprzętu OEE
 • zminimalizowanie ponoszonych kosztów produkcji
 • zminimalizowanie przestojów nieplanowanych oraz planowanych
 • zwiększenie dostępności maszyn i urządzeń
 • poprawa jakości produkcji
 • możliwość szczegółowej analizy danych w zakresie efektywności oraz wydajności produkcji.

KPMS OEE

Zadaniem systemu KPMS OEE jest wspomaganie bieżącej działalności Kadry Kierowniczej odpowiedzialnej za prawidłowe wykorzystanie czasu pracy maszyn i urządzeń, nastawione na poprawę wydajności i zyskowności poprzez minimalizowanie czasu przestojów na produkcji. KPMS OEE jest narzędziem zbierającym dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. Umożliwia analizę procesu realizacji produkcji od momentu zaplanowania, poprzez wykonanie i kontrolę zaplanowanych zleceń, kończąc na dostarczeniu danych umożliwiających wyliczenie współczynnika OEE. Ponadto system wyposażony jest w narzędzia monitorowania i rozliczania zleceń produkcyjnych niezależnie oraz w kooperacji z systemami klasy ERP, z których pobierane są dane o zleceniach. Na podstawie informacji pobieranych bezpośrednio z linii produkcyjnych system może przekazywać do systemów ERP zwrotne informacje o statusie realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych. Współpraca poszczególnych modułów i funkcji systemu KPMS OEE umożliwia Kierownikowi Produkcji kontrolę poszczególnych linii produkcyjnych, wielkości produkcji i wskaźników OEE, gromadząc niezbędne dane na jednym, ergonomiczny ekranie. Dzięki tym informacjom możliwe jest podejmowanie trafnych decyzji w kontekście nieprawidłowości pojawiających się w procesie produkcji.

Elastyczny system wprowadzania danych, przygotowany wspólnie z użytkownikami, pozwala na zasilanie systemu niezależnymi sposobami:

 • manualny – dedykowany dla maszyn/linii niewyposażonych w urządzenia pomiarowe, gdzie wszystkie informacje wprowadzane są przez operatora za pośrednictwem interfejsu Systemu KPMS OEE
 • automatyczny – dedykowany dla nowoczesnych maszyn/linii, gdzie dane analizowane przez system pobierane są ze sterowników lub olicznikowania i bezpośrednio przekazywane do Systemu KPMS OEE celem dalszej obróbki i wizualizacji
 • półautomatyczny – stanowiący uzupełnienie modelu automatycznego, gdzie dane pobrane automatycznie są uzupełniane przez operatora urządzeń/linii za pośrednictwem interfejsu Systemu KPMS OEE.

Istnieje również możliwość integracji KPMS OEE z innymi systemami służącymi do zbierania danych (np. SCADA) i zarządzania produkcją, jeżeli takie już funkcjonują. Integracja z systemami klasy ERP umożliwia automatyczny import i nadzór nad realizacją zleceń, których źródłem są systemy takie jak np. SAP.

Kluczowe korzyści wdrożenia systemu KPMS OEE:

 • kontrola efektywnego czasu pracy maszyn, urządzeń i ich operatorów
 • kontrola postojów planowanych
 • raportowanie i redukcja czasu postojów nieplanowanych
 • raportowanie i redukcja czasu przezbrajania i ustawiania maszyn i urządzeń
 • monitoring stanu maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych
 • monitorowanie ilości wadliwych produktów
 • wyliczanie i raportowanie wskaźników wchodzących w skład wskaźnika OEE: dostępności, wykorzystania i jakości produkcji
 • ciągły monitoring i raportowanie w zakresie wielkości produkcji realizowanej w stosunku do zaplanowanej
 • prognozy zakończenia zlecenia produkcyjnego
 • informacje o czasie pracy, przestojach, mikroprzestojach, wydajności oraz wielkości produkcji
 • informacje o obsadzie operatorów maszyn
 • wsparcie w obszarze raportowania i redukcja czasu przygotowania analiz.

System KPMS OEE może funkcjonować jako system autonomiczny lub być zintegrowany  z systemem remontowo-konserwacyjnym KPMS Maintenance. Informacje z Systemu KPMS OEE pozwalają m.in. na generowanie przeglądów okresowych w systemie KPMS Maintenance na podstawie czasu pracy maszyny czy wielkości produkcji.