KPMS Harmonogramy jest dedykowany dla osób zarządzających DT / UR i umożliwia tworzenie list czynności serwisowych (przeglądy okresowe, konserwacje, remonty), generowanie harmonogramu prac, delegowanie oraz nadzór nad realizacją prac planowych.

Każda lista czynności może być w zależności od potrzeb i przeznaczenia zdefiniowana w prosty lub złożony sposób. W ramach listy możliwe jest określenie:

  • obszaru obiektów, dla których można ją stosować (grupa obiektów, zakład, dział)
  • interwału czasowego (np.: co 7 dni, co miesiąc, co rok) lub interwału opartego na licznikach (np. co 100 000 szt., po przepracowaniu 1500 motogodzin)
  • nazwy i opisu czynności serwisowej
  • listy załączników (schematy, zdjęcia, instrukcje)
  • innych danych takich jak: podzespół/maszyna, gdzie czynność ma być wykonana, moment wykonania (np.: po odłączeniu zasilania, w trakcie pracy, na postoju), etap, liczba wymaganych osób (techników).

Na podstawie gotowych list czynności oraz informacji o tym kiedy (jak dawno lub przy jakim wskazaniu licznika) wykonano listę na danym obiekcie, system może manualnie lub automatycznie generować kompletny harmonogram przeglądów. Harmonogram manualny generuje i zatwierdza użytkownik (np. planista lub inżynier opiekujący się grupą urządzeń czy linią). Harmonogram automatyczny tworzony jest w całości przez system bez udziału czynnika ludzkiego: system analizuje wskazania liczników i jeśli dany obiekt osiągnie zakładany resurs, automatycznie tworzony jest harmonogram przeglądu wraz z informacją (email) o konieczności jego realizacji.

Delegowanie prac do harmonogramu może być realizowane na dwa sposoby:

  • Manualnie: w tym przypadku to użytkownik systemu (planista, inżynier, opiekun linii) potwierdza terminy realizacji i przydziela wykonawców, którzy finalnie otrzymuję zle­cenie wykonania przeglądu
  • Automatycznie: w tym przypadku system sam przydziela wykonawców do harmonogramu na podstawie zgromadzonych informacji o tzw. „pracownikach serwisu obiektu”.

KPMS Harmonogramy współpracuje z modułem:

  • KPMS Reports – umożliwia raportowanie stanu realizacji harmonogramu, dostarcza informacji o opóźnieniach w realizacji, prezentuje statystki realizacji terminów oraz zakresu czynności serwisowych w odniesieniu do planu
  • KPMS Info – umożliwia przypominanie (SMS, email, smartfon) o zbliżających się lub przeterminowanych przeglądach.

KPMS Harmonogramy umożliwia całkowitą rezygnację z dokumentacji papie­rowej z zakresie planowania, realizacji, rozliczania i raportowania planowanych zadań serwisowych.

Generowanie zleceń harmonogramowanychwykaz czynności do Zlecenia harmonogramowanego