KPMS Maintenance jest systemem klasy CMMS, który wspomaga zarządzanie służbami technicznymi, gospodarką remontowo-konserwacyjną, gospodarką materiałową oraz zaopatrzeniową, nadzorując realizację wszelkich wykonywanych prac związanych z planowaniem, harmonogramowaniem i eksploatacją obiektów technicznych.

System zawiera niezbędne funkcje do maksy­malizowania efektywności zarządzania majątkiem i zasobami służb technicznych oraz minimalizowania kosztów gospodarki remontowej i materiałowej. Pozwala automatyzować prace związane z zarządzaniem elementami infrastruktury technicznej, obsługą procesu awarii, prowa­dzeniem przeglądów i konserwacji czy też wyliczaniem i raportowaniem statystyk, takich jak współczynniki: MTTR /Mean Time To Repair/ – Średni Czas Usuwania Usterek, MTTF /Mean Time To Failure/ – Czas do Wystąpienia Awarii, MTBF /Mean Time Between Failures/ – Średni Czas Pomiędzy Usterkami oraz inne kluczowe dla działów technicznych KPI.

System KPMS Maintenance umożliwia prowadzenie niezbędnej doku­mentacji czynności walidacyjnych i kalibracyjnych, spełniających zbiór wymagań związanych z koniecznością zachowania regulacji branżo­wych, takich jak GMP, FDA czy HACCP. Dzięki gromadzeniu spójnych i aktualnych danych w systemie możliwe jest dynamiczne wdrażanie zasad zarządzania określanych jako Optymalne Utrzymanie Ruchu (TPM – Total Productive Maintenance).

Korzyści z wdrożenia KPMS Maintenance:

 • prowadzenie elektronicznej ewidencji prac Działu Utrzymania Ruchu oraz odejście od dokumentów papierowych
 • zintegrowanie w jednym systemie całej infrastruktury przedsiębiorstwa
 • obiektywna ocena bieżącego stanu technicznego maszyn / urządzeń / obiektów (w jednym miejscu znajduje się baza danych z informacjami o maszynach)
 • informacja o jakości eksploatowanych maszyn / urządzeń i opłacalności ich użytkowania / dalszych napraw
 • kontrola i minimalizacja kosztów utrzymania infrastruktury technicznej firmy
 • nadzorowanie przebiegu i stanu wykonania prac
 • zwiększenie skuteczności działań grupy remontowej
 • planowanie prac rutynowych przez użytkownika oraz prac remontowych w oparciu o zużycie i stan techniczny urządzeń, co zapewni optymalną ich konserwację
 • kontrola i rozliczanie firm zewnętrznych
 • automatyczne powiadomienia o występujących awariach / usterkach
 • nadzór nad awariami poprzez śledzenie statusu zleceń awaryjnych
 • minimalizacja przestojów co wpływa na redukcję kosztów przestojów
 • wsparcie działalności prewencyjnej w zakresie planowania przeglądów i remontów maszyn/urządzeń/obiektów
 • racjonalne gospodarowaniem magazynem części zamiennych (w tym zminimalizowanie stanów magazynowych – krok w kierunku dostaw na czas)
 • dostępność informacji z zakresu danych zgromadzonych w systemie w postaci gotowych raportów
 • generowania raportów pod bieżące potrzeby oraz tworzenie innych nietypowych zestawień analitycznych
 • wyliczanie współczynników np.: wyliczanie czasu pracy maszyn, przestojów, czasów usuwania awarii, czasu postojów planowanych, nieplanowanych, MTTR, MTTF, MTBF, itp.
 • możliwość analizy kosztów eksploatacji poszczególnych obiektów, typów maszyn (wg różnych kryteriów, np. wg różnych producentów)
 • możliwość analizy kosztów eksploatacji w zakresie robocizny (np.: wg lokalizacji, wydziału, maszyny)
 • uporządkowanie procedur i przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie procedur ISO, GMP, HACCP, BRC, TPM.
 • automatyczny obieg informacji Produkcja – Utrzymanie Ruchu
 • wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń
 • uzyskanie wyższej jakości produkowanego wyrobu przez lepiej utrzymany park maszynowy
 • właściwa realizacja zleceń zgodnie z wewnętrznymi procedurami zachowania jakości.
 • wsparcie dla systemów normatywnych (ISO, GMP, HACCP, BRC, TPM) oraz dla audytów jakościowych
 • kompletna dokumentacja dotycząca poszczególnych urządzeń oraz procedury wykonywania prac zapewnia właściwą realizację zleceń zgodnie z wewnętrznymi procedurami zachowania jakości
 • zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa
 • weryfikacja nakładów ponoszonych na gospodarkę remontową i konserwacyjną z uwzględnieniem czy nakłady są adekwatne do rezultatów
 • dostęp do raportów i analiz wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji.